Algemene voorwaarden

Introductie

In deze gebruiksvoorwaarden vind je alle bepalingen waarmee je akoord gaat als je gebruik maakt van trailroutes.be.

Artikel 1

Trailroutes.be en afgeleide producten zijn eigendom van Freaworkx met BTW nummer BE0 899 608 187, gevestigd te Nieuwstraat, 9100 Sint-Niklaas. Door de toegang tot en het gebruik van de website en app, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2

De inhoud van trailroutes.be en afgeleide producten, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Freaworkx of rechthoudende derden. U heeft toestemming van Freaworkx nodig om informatie van trailroutes.be en alle afgeleide producten te hergebruiken of te kopiëren.

Artikel 3

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten op trailroutes.be en afgeleide producten is het nodig om een account aan te maken. Om een account aan te maken voert u de gevraagde persoonlijke gegevens in. Het is niet toegelaten deze gegevens te delen.

3.1 Om volledige toegang te krijgen voor het gebruik van de Website, dient u een profiel aan te maken en u te registreren als gebruiker (hierna te noemen “Geregistreerd Gebruiker”).

3.2 U moet 18 jaar of ouder zijn om een Geregistreerd Gebruiker te kunnen worden.

3.3 U mag slechts één profiel per persoon op de Website registreren. Het profiel is persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen.

3.4 Om een Geregistreerd Gebruiker te worden, heeft u een wachtwoord nodig. U kiest uw eigen wachtwoord dat u tezamen met uw e-mailadres gebruikt voor het inloggen op de Website. Het wachtwoord is persoonlijk en u mag het niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken aan anderen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het wachtwoord niet in handen van derden valt. Indien u merkt dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is of kan zijn, bent u verplicht dit aan ons te melden. Wij kunnen en zullen het wachtwoord wijzigen indien het risico bestaat dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is gebracht of wordt gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

3.5 Tijdens de registratie dient u een gebruikersnaam te kiezen. De gebruikersnaam wordt getoond op de Website wanneer u een review schrijft of commentaar hierop geeft, of UGC op de Website produceert (zie 4.1 hieronder). Daarom dient u erover na te denken of u een gebruikersnaam wenst te gebruiken waarmee u door anderen kunt worden geïdentificeerd. De gebruikersnaam dient niet (i) aanstootgevend of op een andere manier beledigend te zijn, (ii) termen als “Gast”, “Admin”, “.nl”, “.com” enz. te bevatten, of (iii) eigenschappen te bevatten, inclusief namen van beroemde personen, die het eigendom zijn van derden, of persoonsnamen waarvan u niet de rechten heeft. U dient te garanderen dat uw gebruikersnaam geen inbreuk maakt op rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) die het eigendom zijn van derden en/of betrekking hebben op de Gebruiksvoorwaarden. Als u gekozen hebt voor het uploaden van een profielfoto, zijn de beperkingen en garanties die zijn opgenomen in dit artikel 1.5 van toepassing op uw profielfoto en bevestigt u dat u alle eigendomsrechten op de afbeelding heeft.

3.6 Trailroutes heeft te allen tijde het recht om, zonder kennisgeving en onder alle voorbehoud, uw profiel te verwijderen, op te schorten of te wijzigen in geval van daadwerkelijke of vermoede schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het toepasselijk recht. Bij verwijdering van uw profiel zult u niet langer toegang hebben tot de diensten op de Website die uw registratie en/of het inloggen als Geregistreerd Gebruiker vereisen. Wanneer wij uw profiel verwijderen, behouden we ons het recht voor om de UGC (zie 4.1) die u op de Website heeft gecreëerd, te verwijderen.

3.7 Verder behouden wij ons het recht voor om, te allen tijde en zonder kennisgeving of uitleg uw profiel en UGC te verwijderen (zie 4.1). In dit geval is onze disclaimer zonder beperking van toepassing.

3.8 U mag uzelf geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de onderdelen van de Website die gebruikersregistratie vereisen indien u geen Geregistreerd Gebruiker bent.

Artikel 4

User Generate Content door gebruikers:

4.1 Voor zover toegestaan bij wet worden de rechten, (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal, alle informatie, berichten, reviews, artikelen of andere soorten communicatie (hierna te noemen de “User Generated Content” of “UGC”), die door Geregistreerde Gebruikers op de Website zijn gecreëerd, aan Trailroutes in licentie gegeven voor niet-exclusief gebruik. De Geregistreerde Gebruiker heeft geen recht op de betaling van royalty’s of andere vergoedingen of honoraria verbonden aan deze UGC. Wij mogen de UGC vrijelijk gebruiken en overdragen. Onze niet-exclusieve toegang tot vrijelijk gebruik van de UGC is onherroepelijk, zonder enige beperking qua tijd en grondgebied.

4.2 Geregistreerde Gebruikers zijn aansprakelijk voor de UGC die zij op de Website publiceren.

4.3 Geregistreerde Gebruikers garanderen dat alle UGC die geplaatst wordt op de Website juist en waar is (waar zij feiten vermelden) of oprecht (waar zij een mening verkondigen).

4.4 De regels met betrekking tot datgene waarover Geregistreerde Gebruikers kunnen schrijven, zijn te vinden in de Gebruiksrichtlijnen.

4.5 Geregistreerde Gebruikers mogen geen UGC op de website publiceren die

  • marketingtechnisch van aard is of hiervoor bestemd is,
  • onwettig, vertekenend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, onrechtmatig, obsceen, pornografisch of blasfemisch is, een seksistisch, politiek of raciaal karakter heeft, inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten,
  • aanstootgevend is of op enige wijze strijdig is met de geldende plaatselijke, nationale en internationale wet- of regelgeving,
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief de Gebruiksrichtlijnen,
  • een niet-loyaal of ongeoorloofd doel en/of ongeoorloofde content heeft (of ongeoorloofde doelen promoot),
  • schadelijk is in technisch opzicht (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke onderdelen, corrupte data of andere malware, schadelijke data of gedrag).

4.6 Bijdragers van UGC garanderen in elk geval dat de UGC wettig is en conform de Gebruiksvoorwaarden. Indien Teen bericht ontvangt of het haar anderszins bekend wordt dat UGC strijdig is met de geldende wetgeving en/of de Gebruiksvoorwaarden, mogen wij zonder enige kennisgeving de UGC verwijderen en kunnen wij – afhankelijk van de aard van de schending – de benadeelde partij en/of de autoriteiten op de hoogte stellen van de schending. Ons recht op verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg, hoewel wij ernaar zullen streven om de Geregistreerde Gebruiker te informeren over de verwijdering en de reden ervan.

2.7 De Geregistreerde Gebruiker verleent ons hierbij het recht om de juridische stappen te nemen die wij noodzakelijk achten in geval van schending van de UGC van de Geregistreerde Gebruiker.

4.8 De Geregistreerde Gebruiker moet ons vrijwaren van claims die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de schending door de Geregistreerde Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, Gebruiksrichtlijnen of geldende wetgeving. De Geregistreerde Gebruiker dient ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims of verliezen door claims van derden die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de UGC van de Geregistreerde Gebruiker.

4.9 Wij mogen te allen tijde informatie opvragen over de UGC bij de Geregistreerde Gebruiker, inclusief documentatie ter ondersteuning van de informatie in de UGC. De Geregistreerde Gebruiker dient bijv. te documenteren dat de UGC gebaseerd is op een werkelijke ervaring met een aankoop of dienst in een bestaande klantenrelatie met het bedrijf waarover de UGC gaat.

Artikel 5

Freaworkx is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de gepubliceerde looproutes zich bevinden. Freaworkx publiceert en digitaliseert enkel routes van derden en is niet verantwoordelijk voor de juistheid of staat op het terrein van eender welke route die op trailroutes.be en afgeleide producten gepubliceerd staan.

Artikel 6

Freaworkx kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden, door de hardlopers of andere gebruikers begaan tijdens het volgen van een publicatie op trailroutes.be of een afgeleid product. Freaworkx dringt er bij de gebruikers van de routes op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde routes en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.

Artikel 7

Freaworkx levert grote inspanningen om alle informatie op trailroutes.be en afgeleide producten zo juist mogelijk weer te geven. Het is echter niet uitgesloten dat in bepaalde situaties de lokale omstandigheden op het terrein afwijken van de informatie de wordt getoond op trailroutes.be of afgeleide producten. We spreken hier dan in het bijzonder over de te volgen trajecten voor wandelaars die zichtbaar zijn op trailroutes.be en bijhorende app. Wanneer een traject op trailroutes.be of bijhorende app afwijkt of een andere weg neemt dan de signalisatie ter plaatse aangeeft, hebben de lokale signalisatie en verkeersomstandigheden steeds voorrang op de info die op trailroutes.be of bijhorende app zichtbaar is. Als een traject in de app niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de gebruiker de bewegwijzering op het terrein. Hoe dan ook primeert steeds de lokale verkeerssituatie.

Artikel 8

De informatie op trailroutes.be en afgeleide producten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel aanbod aan de gebruiker worden beschouwd. Freaworkx levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via trailroutes.be en afgeleide producten ter beschikking worden gesteld, kan u contact opnemen met Freaworkx via de contactpagina op trailroutes.be. De inhoud van trailroutes.be en afgeleide producten kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Freaworkx tracht onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te voorkomen, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking, tijdelijke onbeschikbaarheid van trailroutes.be of afgeleide producten, of schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van trailroutes.be of afgeleide producten of de aanwezige hyperlinks op de website.

Artikel 9

trailroutes.be kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Freaworkx kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 10

Abonnementen die zijn afgesloten via trailroutes.be of de mobiele app voor Android of iOS hebben een duur van 1 volledig jaar. Abonnementen die gekocht worden via de website worden niet automatisch verlengd. Abonnementen die gekocht worden in de app via de Google Play of iTunes account van de gebruiker kunnen enkel door de koper zelf worden opgezegd via zijn eigen Google Play of iTunes account. De opzegging dient in dat geval te gebeuren volgens de officiële instructies van Google Play of Apple (iTunes):

De gebruiker/koper van een abonnement via Google Play of iTunes is volledig zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van zijn abonnement via zijn eigen Google Play of iTunes account.

Artikel 11

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder Sint-Niklaas ressorteert bevoegd.

Artikel 12

Bij het gebruiken van trailroutes.be en afgeleide producten gaat u akkoord met het Privacybeleid.